ZASADY REZERWACJI ORAZ KUPNA/SPRZEDAŻY SZCZENIĄT
w
HODOWLI PSÓW RASOWYCH
"Like a Dream"
ROZDZIAŁ I.
ZASADY OGÓLNE
1. Niniejsze zasady zostały spisane dla informacji potencjalnych nabywców szczeniąt w celu zabezpieczenia zarówno ich interesów
    jak i interesu hodowli "Like a Dream”. Nadrzędną rolą jednak jest zabezpieczenie interesu szczenięcia/psa dorosłego, w celu
    zapewnienia mu godnych warunków bytowych i opieki. Obowiązują one przy zakupie każdego szczenięcia z przydomkiem hodowli
    i są potwierdzone dodatkową umową kupna/sprzedaży, którą nabywca szczenięcia i hodowca są zobowiązani podpisać.

2. Wszelkie odstępstwa od tych zasad obowiązują tylko na mocy indywidualnie spisanej między hodowcą a nabywcą, umowy
    kupna/sprzedaży lub spisanych aneksów do takiej umowy.

3. Wprowadzenie poprawek lub zmian do umowy kupna/sprzedaży jest możliwe tylko w formie pisemnej za obopólną zgodą.

4. Podpisanie za obustronną zgodą umowy kupna/sprzedaży jest warunkiem nabycia szczenięcia.

5. Umowa indywidualna kupna/sprzedaży psa zawierana pomiędzy hodowcą a nabywcą jest wyciągiem z niniejszych "ZASAD KUPNA/SPRZEDAŻY” i obowiązuje
    na równo z tymi zasadami po podpisaniu umowy przez nabywcę oraz hodowcę. Każdy potencjalny nabywca powinien zapoznać się z tymi zasadami w celu
    poznania swoich praw i obowiązków oraz praw i obowiązków hodowcy. Brak znajomości tych zasad nie może być podstawą do pomijania paragrafów umowy
    lub uchylania się od odpowiedzialności finansowej/cywilnej/karnej. 
ROZDZIAŁ II.

WSTĘPNA REZERWACJA SZCZENIĄT
1. Szczenię w naszej hodowli można zarezerwować już przed jego urodzeniem (wykonujemy USG suni) w tym celu prosimy o telefoniczny kontakt z naszą
    hodowlą.
2. Celem dokonania wstępnej rezerwacji szczenięcia prosimy o informację odnośnie płci szczenięcia.
3. Szczenię rezerwuje się po wpłaceniu 200 złotych zaliczki osobiście hodowcy bądź przelewem na konto hodowli, osoba dokonująca wstępnej rezerwacji musi
    być pełnoletnia.
4. Po narodzeniu szczeniąt hodowca zobowiązany jest do powiadomienia rezerwującego w pierwszej kolejności. Jest również zobowiązany do poinformowania
    ile szczeniąt jest w danym miocie i jakiej są płci, jak również do udzielenia niezbędnych informacji pomocnych w ostatecznym wyborze szczenięcia (na
    podanie wagi urodzeniowej narodzonych szczeniąt).
5. Po narodzinach szczeniąt i informacji od hodowcy rezerwujący ma prawo w przeciągu 3 dni do wyboru szczenięcia podanej
    wcześniej płci według własnego uznania. 
6. Po ostatecznym wyborze szczenięcia rezerwujący musi w ciągu 7 dni dokonać dopłaty do pełnej rezerwacji szczenięcia tj. 30-40% pełnej ceny szczenięcia.
    Dopłata może być uiszczona hodowcy osobiście lub przelewem na konto hodowli.
7. Od momentu dokonania dopłaty, czyli pełnej rezerwacji szczenięcia i podpisania umowy wstępnej z hodowcą obowiązują zasady zamieszczone w rozdziale III
    – warunki rezerwacji szczeniąt.
8. Jeżeli urodzą się szczenięta wybranej przez rezerwującego płci a ten nie wybierze z nich szczenięcia dla siebie, cała wcześniej wpłacona kwota i prawa, jakie
    dokonujący rezerwacji wstępnej miał do tej pory - przepadają.
9. Jeżeli w danym miocie nie urodzą się szczenięta płci jakiej oczekiwał rezerwujący dostaje on od hodowcy zwrot wpłaconej kwoty wstępnej rezerwacji. Jest
    możliwość poinformowania hodowcy, iż rezerwujący będzie oczekiwał na wybrane szczenię w kolejnym miocie urodzonym w hodowli, wtedy kwota wstępnej
    rezerwacji nie jest zwracana.
ROZDZIAŁ III.

WARUNKI REZERWACJI SZCZENIĄT 
1. W celu zawarcia umowy z Domową Hodowlą Psów Rasowych "Like a Dream” należy nawiązać kontakt osobisty, telefoniczny, za
    pomocą poczty e-mail, za pomocą komunikatora (np.GG) z hodowcą.

2. Rezerwacji psa może dokonać osoba dorosła. W danych umowy indywidualnej zawarte będzie: - dane personalne - imię,
    nazwisko, adres, nr dowodu osobistego nabywcy,

3. Zadatek za psa wpłacony powinien być w ciągu 7 dni i o wcześniej ustalonej wysokości (30-40% wartości psa w przypadku
    rezerwacji psa w kraju, zadatek za psy przygotowywane do wyjazdu za granice ustalany jest indywidualnie) osobiście lub na
    nr. konta bankowego.

4. Dane do wpłaty zadatku:
    Stanisław Strągowski
    ul. Wł. Jagiełły 19/1
    13-200 Działdowo
    Numer konta podawany jest po konsultacji z nabywcą.
    W tytule przelewu prosimy wpisać imię rezerwowanego szczenięcia.

5. Nabywca nie ma prawa zwrotu zadatku wpłaconego za psa w razie rezygnacji z jego zakupu.

6. Nabywca ma obowiązek wpłaty zadatku o określonej wysokości w przeciągu 7 dni celem rezerwacji psa. Zadatek jest bezzwrotny w razie rezygnacji z zakupu
    psa.

7. Nabywca ma obowiązek odebrać zarezerwowanego psa w terminie określonym obopólnie w umowie wstępnej kupna/sprzedaży. Jeżeli pies nie zostanie
    odebrany w w/w terminie a nabywca nie skontaktuje się w celu zmiany daty odbioru zhodowcą, cała wpłacona wcześniej kwota oraz prawa do odbioru psa
    przepadają.

8. Nabywca ma obowiązek wpłaty całości kwoty za zarezerwowanego psa najpóźniej w dniu odbioru osobistego psa (niespłacone psy nie będą przekazywane
    nabywcy jako, że nie wywiązał się z umowy).

9 . Nabywca ma obowiązek odebrać zakupionego psa osobiście (chyba, że ustalono inaczej).

10. Hodowcazobowiązany jest zwrócić wpłacony zadatek za psa, gdy nie wywiąże się z zawartejumowy wstępnej kupna/sprzedaży.

11. Hodowca ma prawo odmówić rezerwacji psa bez podania przyczyny. 
ROZDZIAŁ IV.

WARUNKI KUPNA/SPRZEDAŻY PSÓW
1. Zakupu psa może dokonać osobiście osoba pełnoletnia. W danych umowy indywidualnej kupna/sprzedaży zawarte będą:
    - dane personalne - imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego nabywcy,
    - dane personalne - imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego hodowcy,
    - dane nabywanego psa.

2. Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za psa osobiście w dniuzakupu lub dokonania wcześniejszego przelewu na konto
    hodowcy i osobistego odebraniapsa w umówionym terminie (jeżeli pies nie zostanie odebrany w ciągu tygodnia odumówionego
    terminu odbioru a nabywca nie skontaktuje się z hodowcą caławpłacona wcześniej kwota oraz prawa do odbioru psa
    przpadają).

3. Nabywca jest zobowiązany do podpisania umowy kupna/sprzedaży z hodowcą.

4. Hodowca ma prawo odmówić sprzedaży psa bez podania przyczyny.
ROZDZIAŁ V.

PRAWA I OBOWIĄZKI HODOWCY
1. Hodowca ma obowiązek poinformować potencjalnego właściciela o cechach rasy, warunkach niezbędnych do posiadania psa danej rasy, obowiązkach               wiążących się z posiadaniem psa danej rasy. Są to informacje niezbędne do odpowiedniego zajęcia się osobnikiem danej rasy i podstawą do odebrania
    nabywcy zakupionego psa bez zwrotu kosztów w wyjątkowych przypadkach (patrz rozdział IV punkt 12 ).
2. Hodowca ma obowiązek przekazać nabywcy rodowód psa, jego książeczkę zdrowia i wszelkie inne dokumenty psa (jeżeli
    istnieją).
3. Hodowca ma obowiązek przekazać nabywcy psa w dobrym stanie zdrowia, bez widocznych wad anatomicznych, chorób i innych
    defektów (chyba, że indywidualna umowa kupna/sprzedaży stanowi inaczej) oraz poinformować nabywcę o przebytych przez psa
    chorobach (jeżeli jakieś wystąpiły).

4. Hodowca ma obowiązek przekazać informację, czym dotychczas był karmiony pies oraz prawo zalecenia kontynuacji karmienia
    lub stosowania konkretnego rodzaju pokarmu w zależności od uznania.

5. Hodowca ma obowiązek zagwarantowania, że dane znajdujące się w rodowodzie psa są zgodne z rzeczywistym pochodzeniem
    psa.

6. Hodowcazobowiązuje się do rejestracji chipa psa w międzynarodowej bazie identyfikacjizwierząt Safe-Animal, a po przekazaniu psa do zmiany zapisanych
    danych w w/wbazie na dane nabywcy psa.

7. Hodowca ma obowiązek przekazać nabywcy psa odrobaczonego i zaszczepionego,co udokumentowane powinno być w książeczce zdrowia psa.

8. Hodowca ma obowiązek zagwarantować nabywcy, że pies będący przedmiotem transakcji należy całkowicie do niego i pochodzi z jego hodowli, że jest wolny
    od wad prawnych oraz praw na rzecz osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest dany pies i że nie jest on również
    przedmiotem zabezpieczenia.


9. Hodowca ma prawo domagać się od nabywcy podpisania umowy kupna/sprzedaży,aby zabezpieczyć interesy swoje i
sprzedawanego psa.

10. Hodowca ma prawo ustalić indywidualną cenę zakupu psa z każdym nabywcą w zależności od uznania i wartości hodowlanej danego psa.

11.Hodowca ma prawo odmówić rezerwacji/sprzedaży psa bez podania przyczyny.
12.Hodowca ma prawo odebrania nabywcy psa bez zwrotu poniesionych kosztów z powodu:
- dopatrzenia się rażącego zaniedbania psa przez co rozumie się:
a) niedożywienie lub głodzenie psa,
b) brak zapewnienia psu odpowiedniej opieki weterynaryjnej,
c) zapewnienie psu niedostatecznej przestrzeni życiowej,
d) inne;
- dopatrzenia się znęcania nad psem przez co rozumie się:
a) stosowanie przemocy fizycznej w obec psa,
b) stosowanie przemocy psychicznej w obec psa,
c) przetrzymywanie psa w skrajnie niedostatecznej przestrzeni życiowej i w warunkach nie godnych wychowywaniu psa,
d) inne;
- wykorzystywanie psa do kłusownictwa lub rozrodu, który nie uzyskał uprawnień hodowlanych i nie został zarejestrowany w żadnej organizacj
  kynologicznej lub społecznej mającej na celu hodowlę psów rasowych (organizacja do wyboru nabywcy psa).
- innych niepokojących sygnałów.
13. W razie chęci sprzedania przez nabywcę psa/szczenięcia kupionego w hodowli, hodowca ma prawo pierwokupu zwierzęcia przed innymi potencjalnymi
     kupcami za cenę nie przekraczającą ceny pierwotnej (zakupu szczenięcia). Z prawa tego może, lecz nie jest zobowiązany hodowca skorzystać. Hodowca ma
     obowiązek poinformować nabywcę psa o decyzji skorzystania lub rezygnacji z tego prawa.
14. Hodowca nie ponosi odpowiedzialności za choroby i wady, które ukażą się lub zostaną nabyte po zakupie psa.
15. Hodowcazobowiązuje się służyć swoim doświadczeniem i radami nabywcy szczenięcia.
16. Hodowca może pomóc nabywcy w wyborze reproduktora w celu pokrycia suczki, która zdobyła uprawnienia hodowlane i jest zarejestrowana w wybranej
     przez nabywcę organizacji kynologicznej bądź społecznej mającej na celu hodowlę psów rasowych. Hodowca nie może narzucać wybranego przez siebie
     reproduktora do krycia suczki i nie może sobie rościć żadnych pretensji z tego tytułu.
ROZDZIAŁ VI.

PRAWA I OBOWIĄZKI NABYWCY
1. Nabywca ma obowiązek podpisania umowy kupna/sprzedaży z hodowcą zakupionego szczenięcia.
2. Nabywca ma prawo domagać się od hodowcy rezerwacji psa po wpłaceniu zadatku w wysokości ustalonej z hodowcą oraz
    zwrotu pełnej kwoty zadatku w razie niewywiązania się hodowcy z umowy wobec nabywcy.
3. Nabywca ma prawo wyboru dowolnego psa z miotu (pomijając psy wcześniej zarezerwowane lub przeznaczone do hodowli).
4. Nabywca nie ma prawa zwrotu zadatku wpłaconego za psa w razie rezygnacji zjego zakupu.
5. Nabywca ma obowiązek zapewnienia nabytemu psu dogodnych warunków bytowych, odpowiedniej opieki weterynaryjnej,
    odpowiedniej przestrzeni życiowej, odpowiedniego wyżywienia, odpowiedniej ilości ruchu, i innych. Skutki odstępstw od
    obowiązków wobec psa –  patrz punkt IV, podpunkt 12.
6. Nabywca ma obowiązek wpłaty zadatku o określonej wysokości w przeciągu 7 dni celem rezerwacji psa. Zadatek jest
    bezzwrotny w razie rezygnacji z zakupu psa.
7. Nabywca ma obowiązek odebrać zarezerwowanego psa w terminie określonym obopólnie w umowie wstępnej kupna/sprzedaży. Jeżeli pies nie zostanie
    odebrany w określonym terminie a nabywca nie skontaktuje się w celu zmiany daty  odbioru z hodowcą, cała wpłacona wcześniej kwota oraz prawa do
    odbioru psa przepadają.
8. Nabywca ma obowiązek wpłaty całości kwoty za zarezerwowanego psa najpóźniej w dniu odbioru osobistego psa (nie spłacone psy nie będą przekazywane
    nabywcy jako, że nie wywiązał się z umowy).
9. Nabywca ma obowiązek odebrać zakupionego psa osobiście (chyba, że ustalono inaczej).
10. Nabywca ma obowiązek poinformować hodowcę o chęci sprzedaży psa/szczenięcia kupionego z hodowli stanowiącej  własność hodowcy z czym wiąże się
     prawo hodowcy do pierwokupu zwierzęcia przed innymi potencjalnymi kupcami za cenę  nie przekraczającą cenie pierwotnej (za którą był sprzedany). 
11. Jeżeli nabywca po odebraniu szczenięcia i upływie od odbioru tygodnia zechce zwrócić psa bez podania ważnej przyczyny prawnej, hodowca ma prawo
     odebrać psa od nabywcy bez zwrotu kosztów poniesionych za psa przez nabywcę. Nabywca w tym wypadku zobowiązany jest do dostarczenia na własny
     kosz psa do hodowcy wraz ze wszystkimi  dokumentami, które otrzymał przy kupnie psa.
12. Nabywca ma prawo wyboru według własnego uznania organizacji kynologicznej lub społecznej mającej na celu hodowlę psów rasowych, w której chce
     zarejestrować swojego psa. 
13. Nabywca zobowiązuję się nie dopuszczać psa do krycia suczek / suczki do rozrodu nie rejestrując zwierzęcia w żadnej  organizacji kynologicznej będącego pod
     międzynarodowym patronatem mającej na celu hodowlę psów rasowych i nie rozmnażać psa/suczki bez uzyskania odpowiednich uprawnień hodowlanych.
14. Nabywca, posiadający suczkę z przydomkiem "Like a Dream’’, która jest zarejestrowana w wybranej przez nabywcę organizacji kynologicznej bądź społecznej
     i posiada wyrobione uprawnienia hodowlane, sam decyduje jakim reproduktorem pokryje suczkę celem rozrodu. Hodowca nie ma praw do narzucania
     wybranego przez siebie reproduktora i nie może rościć z tego tytułu jakichkolwiek pretensji chyba że pies/suczka został/a sprzedany/a na warunku
     hodowlanym (stanowią o tym odrębne przepisy)
15.W przypadku spełniania wszystkich punktów w/w rozdziałów przez nabywcę, jest on jedynym prawnym właścicielem zakupionego psa.
16. Nabywca ma prawo zarządać od hodowcy zaświadczenia wydanego przez lekarza weterynarii o stanie zdrowia nabywanego przez niego szczenięcia. O fakcie
     tym powinien zainteresowany powiadomić hodowcę na min. 3 dni przed odbiorem szczenięcia. Zaświadczenie to wydawane jest na koszt nabywcy.
W razie nieścisłości lub innych pytań prosimy o kontakt telefoniczny.